Στρατηγική & Δεσμεύσεις μας

Γιατί η εκπαίδευση θέλει και κοινωνική ευαισθησία…

Η Στρατηγική μας & Οι Δεσμεύσεις μας

Με το μεγαλόπνοο όραμά του να πρωταγωνιστεί πάνω από μισό αιώνα στον εκπαιδευτικό «χάρτη» της χώρας μας, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ, έχει αφιερώσει ένα μείζον κομμάτι της δραστηριότητάς του σε έργο Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης.

Από την ίδρυσή του το 1957 έως σήμερα, ο μεγαλύτερος και πληρέστερος Εκπαιδευτικός Όμιλος που «Ηγείται και Πρωτοπορεί» στην Ελλάδα, είναι ευαισθητοποιημένος και ενεργός σε θέματα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Είναι ο μοναδικός ιδιωτικός εκπαιδευτικός φορέας στην Ελλάδα που πρώτος θέσπισε και εφάρμοσε πρόγραμμα υποτροφιών για ειδικές ομάδες πολιτών, ανακουφίζοντας τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις, αλλά και επιβραβεύοντας σπουδαστές με εξαιρετικές επιδόσεις.

Πρωταρχικό στόχο του στρατηγικού σχεδίου του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), αποτελεί η θέσπιση μίας εταιρικής & εκπαιδευτικής κουλτούρας συνυφασμένης με κοινωνική ευαισθησία, δηλαδή με τη δημιουργία αξιών και την εφαρμογή ενεργειών που εγγυώνται ότι ο Όμιλος λειτουργεί θετικά για την Κοινωνία, τους Εργαζόμενους και το Περιβάλλον σε όλες τις επιχειρηματικές του πρωτοβουλίες.

Συνοπτικά, η στρατηγική Ε.Κ.Ε. του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ εκφράζεται με τις παρακάτω τακτικές και δεσμεύσεις του:

  • Το 5ετές πλάνο υποτροφιών αξίας 1.250.000 ευρώ για οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες
  • Η ανάπτυξη κουλτούρας Ε.Κ.Ε. σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών που έχουν ως έναυσμα την αλληλεγγύη και την προσφορά στο συνάνθρωπο
  • Η παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας και οι καινοτόμες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του Ομίλου που προσφέρουν νέες ευκαιρίες στην Εκπαίδευση στους νέους της χώρας μας
  • Η κοινωνική & πολιτιστική καλλιέργεια των σπουδαστών μας, ούτως ώστε να είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα του κοινωνικού γίγνεσθαι, αλλά και ενεργοί πολίτες
  • Η εξασφάλιση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που δημιουργεί ένα περιβάλλον σεβασμού και ανάπτυξης σε κάθε φορέα του Ομίλου
  • Η προώθηση της προστασίας των Εργασιακών και πρωτίστως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους σπουδαστές μας
  • Η ενεργή συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας & η προτροπή προς τους συνεργάτες και τους σπουδαστές μας να προσφέρουν το χρόνο τους σε οργανωμένες δράσεις εθελοντικής εργασίας για το περιβάλλον, όπως δενδροφυτεύσεις ή καθαρισμοί παραλιών
  • Η αδιάλειπτη συμμετοχή του Ομίλου στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας και οι δράσεις για την ικανοποίηση ουσιαστικών αναγκών των πολιτών της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας

Εκπαίδευση με το κύρος «ΞΥΝΗ» από το 1957